สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะกับพวกเราทุกคนในปัจจุบัน แต่หมายรวมถึงลูกหลานในอนาคต ที่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ เราจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินการอย่างเข้มงวด ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เราส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกับก็เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวม และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากความพยายามอันไม่หยุดนิ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันด้วยกัน อาทิ

–    มาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001 : โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

–   โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม   : โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

–   อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

–   อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ