เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน เราจึงใส่ใจอย่างยิ่งที่จะดูแลตรวจสอบทุกกระบวนการทำงานและพื้นที่ทำงานให้ปราศจากความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานให้น้อยที่สุด เรามีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทั้งขณะปฏิบัติงานและนอกเวลาทำงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

Picture2
Picture1