บริษัทถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมาย หรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรมและมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหนึ่งขององค์กร ที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติม แต่ความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

DSC_1774
spd_20090616212450_b
FB_IMG_1453255200113