CSR หรือบรรษัทบริบาล ได้กลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานในทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และได้มีการนำมาบรรจุไว้เป็นพันธกิจที่องค์กรต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานในทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว

บริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ที่เป็นการยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เรามุ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ พนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที่ประกอบการของเราเพื่อให้มีอนาคตที่สมบูรณ์ และยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

CSR-logo