ระบบ ISO 14001 : 2004

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการ ทบทวน (Action)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ได้ผ่านการรับรอง ระบบ ISO 14001 : 2004

  • †โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  • †โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรอง ระบบ ISO 14001 : 2004