มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดและทุกพื้นที่มีวัตถุระสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับนโยบายและการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสมและขีดความสามารถของผู้ประกอบกิจการ ในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) สำหรับ

– ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ต้องปฏิบัติครบถ้วนทุกหัวข้อหลักและประเด็นตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

– ผู้ประกอบกิจการอุตสากรรมขนาดใหญ่  (Large) ต้องปฏิบัติครบถ้วนทุกหัวข้อหลัก  และประเด็นตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผ่าน การพิจารณาเเละได้รับเกียรติบัตรและ​รางวัล CSR-DIW  Award ปี 2559