โครงการโรงจัดเก็บ และคัดแยกขยะให้ชุมชน

โรงงานพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ