โรงงานสีเขียว คือ โรงงานที่ยึดมั่นในสถานประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลักการ 3Rs และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ