โครงการสุขาสวรรค์

โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา