โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา