นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

1.บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2.บริษัท ฯ  จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.บริษัท ฯ ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินน้ำมันหกรั่วไหล , การจัดการสารเคมี , การจัดการของเสีย , การจัดการผลพิษทางอากาศ , การจัดการมลพิษทางน้ำและมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ตลอดจนใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกหน่วยงาน

4.บริษัท ฯ จะจัดทำแผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5.บริษัท ฯ จะประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน

6.พนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Untitled

นาย เคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
President & Chief Executive Officer