เรื่อง  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของหลักการธรรมาภิบาลรวมทั้งการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยมีแนวทางปฏิบัติทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้

  1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากลและประโยชน์ต่อสังคม
  2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
  3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของประเทศ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อเยี่ยมชมโรงงานให้ปลอดจากอันตรายใดๆ
  4. บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมทุกประการ รวมถึงสนับสนุนให้มีการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต และตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน
  5. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
  6. บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และมีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ
  7. บริษัทฯ มีโครงการในการพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งพิจารณาตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา โดยส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

                                                                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต โรงงานนครหลวง