ประกาศ

ฝ่ายบริหาร  66 / 2559

เรื่อง : นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาดำเนินการภายในบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางดังนี้

  1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
  2. บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับลักษณะอันตรายและความเสี่ยง
  4. บริษัทฯ จะดำเนินการสื่อสารนโยบายและข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดจิตสำนึก   ด้านความปลอดภัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  5. บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นระยะๆ  เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายยังมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2559

signature

Untitled

นาย เคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
President & Chief Executive Officer