OHSAS 18001  คืออะไร 

OHSAS 18001 คือ  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจัดทำสถาบันมาตรฐานของอังกฤษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการปัญหาความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับอาชีพ

หลักการของมาตรฐาน OHSAS 18001

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังช่วยเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทคู่ค้า   และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในบริษัทให้ปลอดภัยมากขึ้น

ประโยชน์จากการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 
1. รักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ
2. เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง
3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการทำงานในบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสังคม  และเป็นที่ยอมรับ ในสังคม
5. ลดรายจ่ายเงินทดแทนในการรักษาพยาบาล และลดอัตรากรมธรรม์ประกันภัย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินในบริษัทฯ

ระยะเวลาในการเริ่มจัดทำระบบ
การนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา โดยมีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)ภายในสิ้นปี 2559 นี้

Slide 1

 

occupation_hazard

IMG_3061
20141226_092559
DSC_1950